Copyright © informservice.cz 2010, Realizace: EKdesign.cz, Redakční systém: Merlin CMS

Všeobecné smluvní podmínky Inform service cz s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inform service cz

(platné od 1.3.2014)

1.      Smluvní strany

1.1.       Smluvními stranami je společnost Infom service s.r.o. IČ 27871355, DIČ CZ 27871355 se sídlem Topolová č.p. 1056, 286 01 Čáslav, zapsaná v Obchodním rejstříku vedením u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 123089, na straně jedné jako dodavatel (dále jen Dodavatel) a objednatel služeb na straně druhé (dále jen Objednavatel). Smluvní strany jsou blíže specifikovány smlouvou.

1.2.       Aktuální znění Všeobecných smluvních podmínek je veřejně přístupné na internetovém portálu Dodavatele (http://www.pocechach.cz) a na požádání v tištěné podobě v sídle Dodavatele. Objednavatel je povinen se s Všeobecnými smluvními podmínkami seznámit před uzavřením smlouvy. Podpisem smlouvy Objednavatel potvrzuje, že Všeobecným podmínkám rozumí a souhlasí s nimi.

2.       Předmět smlouvy

2.1.    Předmětem smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Objednavatelem je závazek Dodavatele poskytnout zveřejnění prezentací Objednavatele v produktu nebo produktech vydávaných Dodavatelem, které jsou uvedeny ve smlouvě a/nebo poskytnutí jiných služeb Dodavatele a závazek Objednavatele za služby zaplatit dohodnutou cenu, která je stanovena ve smlouvě. Dohodnutá cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty a Dodavatel je oprávněn navýšit tuto cenu o daň z přidané hodnoty v souladu s českými právními předpisy.

2.2.       Dodavatel je vydavatelem těchto produktů:

2.3.       Dodavatel je poskytovatelem následujících služeb:

 • tvorba webových stránek (web design),
 • poskytnutí internetové domény a hostingové kapacity (web hosting)
 • poradenství v oblasti výpočetní techniky a reklamy
 • grafické práce
 • výroba reklamních předmětů
 • polygrafické služby

3.      Zadávání prezentací

3.1.       Zadávání prezentací je možné pouze na základě písemné smlouvy mezi Dodavatelem a Objednavatelem.

3.2.       Smlouva je platně uzavřena, jestliže se obě strany dohodly na podstatných náležitostech smlouvy a smlouva je podepsány oběma stranami.

3.3.       Je-li zadavatel zastoupen zmocněncem, je zmocněnec povinen ke smlouvě doložit kopii plné moci, z níž zmocnění Objednavatelem vyplývá.

4.      Obsah prezentací

4.1.    Objednavatel nese odpovědnost za textový i obrazový obsah své prezentace, stejně jako za výběr produktů, ve kterých má být jeho prezentace zveřejněna. Dodavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů ve zveřejněných prezentacích a není povinen zkoumat, zda obsahem prezentace nejsou porušována práva třetích osob.

4.2.       Objednavatel souhlasí, že bude Dodavatele chránit před nároky třetích osob a uhradí případné škody, které vzniknou Dodavateli v souvislosti se závadným obsahem prezentace Objednavatele.

5.      Podklady pro prezentaci a korektury

5.1.       Každá prezentace je popsána ve smlouvě či dodatku ke smlouvě, v nichž Objednavatel podpisem stvrzuje správnost informací. Smlouva nebo dodatek ke smlouvě může být doplněn samostatnými přílohami. Nebylo-li ve smlouvě nebo v dodatku dohodnuto jinak jsou přílohy předávány při podpisu smlouvy nebo dodatku nebo zasílány Objednavatelem dodatečně, a to v písemné podobě na adresu sídla Dodavatele nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu dtp@informservice.cz.

5.2.       Za včasné a bezchybné dodávání podkladů pro prezentaci odpovídá Objednavatel. Jestliže Objednavatel neposkytne požadované informace v písemné nebo elektronické podobě ve sjednaném rozsahu, kvalitě a termínu, nemá Objednavatel nárok na náhradu škody za opožděné, částečné nebo chybné zveřejnění prezentace, a to bez ohledu na typ zveřejnění.

5.3.       Jakýkoliv požadavek na úpravu původního obsahu musí být zpracován a předán Dodavateli v předem dohodnutém termínu a ve formě, která vyloučí nejednoznačnou interpretaci. Požadavky na obsahovou změnu prezentace mohou být akceptovány do data redakční uzávěrky daného produktu, které sdělí Dodavatel.

5.4.       Podklady pro prezentaci se Objednavateli vracejí pouze na výslovné vyžádání, které je možné učinit nejpozději do 3 měsíců po obdržení podkladů.

5.5.       Náhledy prezentací jsou zasílány Objednavateli poštou nebo elektronicky e-mailem pouze u prezentací v tištěných produktech. U prezentací v elektronických produktech se náhledy zasílají pouze po předchozí žádosti Objednavatele. Objednavatel se zavazuje, že jakékoliv změny, opravy a úpravy v prezentaci provede a sdělí Dodavateli nejpozději do 10 dnů po jejich obdržení. V pochybnostech, kdy byly náhledy doručen Objednavateli, se za den doručení považuje 3. den po odeslání náhledu Dodavatelem. V případě, že se Objednavatel ve výše uvedené lhůtě nevyjádří k zaslaným náhledům, má se za to, že vůči náhledům nemá připomínek a souhlasí se zveřejněním prezentace.

5.6.       Prezentace v tištěných produktech bude vytištěna ve standardní kvalitě tisku s přihlédnutím ke kvalitě dodaných podkladů.

6.      Odmítnutí zveřejnění prezentací

6.1.    Dodavatel je oprávněn odmítnout podklady, které nesplňují požadavky na kvalitu nebo jsou v rozporu s právním řádem České republiky. V takovém případě Dodavatel může odmítnout uveřejnění takové prezentace.

6.2.       Dodavatel má právo odmítnout zveřejnění prezentací v případě, že Objednavatel neuhradil pohledávky ze smluvních vztahů s Dodavatelem.

7.      Doba zveřejnění prezentací

7.1.       Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, Dodavatel zveřejní prezentace v internetových produktech po dobu 12 měsíců.

8.      Platební podmínky a fakturace

8.1.       Objednavatel se zavazuje Dodavateli uhradit cenu dle uzavřené smlouvy na základě dodané faktury.

8.2.       Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, je splatnost faktur stanovena na 14 dnů ode dne vystavení. V případě, že datum splatnosti připadne na nepracovní den, považuje se za datum splatnosti první následující pracovní den.

8.3.       V případě prodlení s placením faktury Objednavatelem má Dodavatel právo uplatnit na Objednavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení.

8.4.       V případě nedodržení data splatnosti vystavené faktury se Objednavatel zavazuje k úhradě nákladů vzniklých z takto vzniklé pohledávky.

9.      Zrušení prezentace Objednavatelem

9.1.       Zrušení uveřejnění prezentace před jejím uveřejněním ze strany Objednavatele je možné po zaslání písemné žádosti Objednavatelem a uhrazení 100% ceny původní smlouvy.

10.  Odstoupení od smlouvy

10.1.    Dodavatel může odstoupit od smlouvy z důvodů neplnění smluvních podmínek ze strany Objednavatele uvedených v bodech 2.1, 4.1 a 6.1.

10.2.   Objednavatel má právo na odstoupení od smlouvy při neplnění podmínek ze strany Dodavatele popsaných v bodě 2.1.

11.  Poskytnutí internetové domény a hostingové kapacity (web hosting)

11.1.   Dodavatel zajistí provoz služeb vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dostupnosti a využitelnosti. V případě úplné nebo částečné nefunkčnosti služby zajistí Dodavatel v rámci svých možností bez zbytečného odkladu znovuobnovení funkčnosti. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, neposkytuje k ní Dodavatel bezplatný zkušební provoz.

11.2.   Dodavatel si vyhrazuje právo operativně provádět nutné zásahy na své síti a na svém hardwarovém a softwarovém vybavení, jejichž pomocí provoz služeb zajišťuje. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě zjištění jakéhokoli závažného problému, který ohrožuje osoby a/nebo funkčnost provozovaných služeb a/nebo sítě, má Dodavatel právo okamžitě a zcela zastavit provoz poskytovaných služeb tak, aby bylo možné bez zbytečného odkladu odstranit příčinu problému. Zároveň má Dodavatel právo v případě takovéto situace informovat Objednavatele o všech skutečnostech až po zajištění bezpečnosti osob a provozu.

11.3.   V případě přerušení nebo nefunkčnosti služby v rozsahu delším, než je stanoveno ve smlouvě, nemá Objednavatel nárok na náhradu škod souvisejících s jakýmkoliv výpadkem nebo přerušením provozu poskytovaných služeb, ale má pouze nárok na stanovenou kompenzaci neuskutečněného provozu, a to v rozsahu uvedeném ve smlouvě. Rozsah kompenzace za neuskutečněný provoz je omezen (maximální částka kompenzace je shodná s měsíčním poplatkem), a je určen jako poměrná sleva z provozního poplatku a to v rozsahu, který poměrně odpovídá rozsahu neuskutečněného provozu. Kompenzace může mít po dohodě mezi Dodavatel a Objednavatelem jinou formu. Na kompenzaci Objednavatel nemá nárok, pokud z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré Objednavateli poskytované služby Dodavatelem, smlouva je vypovězena, nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Objednavatele, nebo Objednavatel písemně prokazatelným způsobem neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.

11.4.   Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost (a proto neposkytuje kompenzace) za poruchy v provozu služeb, které prokazatelně sám nezpůsobil, zejména poruchy a odstávky:

 • způsobené technickým nebo jiným problémem některého subdodavatele,
 • vyplývající z problémů, které způsobuje některý z Objednavatelů Dodavatele,
 • jejichž příčinou je vyšší moc.

11.5.   Dodavatel neručí Objednavateli ani třetím osobám za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností nebo přerušením poskytované služby, poškozením nebo ztrátou dat či poškozením serverů, software nebo hardware. Služba poskytovaná prostřednictvím sítě Internetu sama o sobě vylučuje (vzhledem k technické podstatě Internetu) možnost jakékoli záruky na vlastní provoz, tedy například dosažitelnosti webových stránek z kteréhokoli místa připojení a zajištění provozu Internetového připojení.

11.6.   Dodavatel si vyhrazuje právo provést plánovanou odstávku v rozsahu stanoveném ve smlouvě. Odstávka slouží především k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru a údržbě, opravám či výměně hardwaru a/nebo jiných technických zařízení nutných k provozu dané služby. Pokud Dodavatel předpokládá nutný zásah do hardware nebo software strojů, na kterých je některá z nabízených služeb provozována, nebo které s provozem služby bezprostředně souvisejí, a pokud tento zásah omezí funkčnost služby v jednorázovém rozsahu delším než 30 minut, tak tuto plánovanou odstávku Dodavatel oznámí adekvátním způsobem nejpozději 24 hodin před jejím započetím. Za adekvátní způsob se považuje zveřejnění informace o plánované odstávce na internetových stránkách Dodavatele. Z takto provedených odstávek Objednavateli v případě předem hlášené odstávky nevzniká žádný nárok na jakoukoli náhradu neuskutečněného provozu ani případných souvisejících škod.

11.7.   Dodavatel neposkytne služby Objednavateli, který nabízí obsah:

 • který je v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo platnými mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána,
 • který porušuje autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva,
 • kterým dochází k nelegálnímu získávání nebo šíření software (a jiných počítačových programů) za účelem distribuce (úplatné nebo neúplatné) tohoto nelegálně získaného nebo distribuovaného software třetím osobám (například warez, crack a podobná zaměření),
 • který lze označit jako spam, který slouží k rozesílání spamu, odkazuje na spam,
 • způsobuje špatnou funkci serverů,
 • který přetěžuje infrastrukturu a přípojné linky nebo hardware Dodavatele nebo případně jiných osob,
 • který ohrožuje soukromí nebo bezpečnost počítačových systémů jiných uživatelů sítě Internet nebo ohrožuje soukromí nebo bezpečnost jakýchkoliv jiných uživatelů sítě Internet (například prostřednictvím virů apod.),
 • který obsahuje obrazové, filmové, hudební, zvukové, a jiné podobné soubory, knimž Objednavatel nemá oprávnění nebo autorská práva či jiná práva k jejich šíření a distribuci,
 • který obsahuje jakékoli informace, poškozující dobré jméno Dodavatele a/nebo jeho pracovníků,
 • kterým jsou přímo či nepřímo poškozována jakékoliv práva třetích osob,
 • který je v rozporu s dobrými mravy,
 • a dále cokoli, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Objednavatele je výhradně na uvážení Dodavatele.

11.8.   Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovídá za veškerou škodu způsobenou Dodavateli, nebo třetím stranám. Tato klauzule se týká všech výše uvedených případů. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci ochrany provozu poskytovaných služeb může Dodavatel v rámci své politiky provozu upravit nastavení poskytovaných služeb tak, aby v maximální možné míře zabránil jejich možnému zneužití.

11.9.   Dodavatel má při zjištění výše uvedeného jednání ze strany Objednavatele právo okamžitě a bez náhrady ukončit poskytování služby Objednavateli, ukončit smluvní vztah odstoupením od smlouvy a zároveň má Dodavatel právo vyžadovat náhradu ve výši odpovídající rozsahu způsobené škody. Odstoupení od smlouvy nabývá platnosti dnem doručení oznámení o odstoupení Objednavateli.

12.  Ochrana osobních údajů

12.1.   Dodavatel potvrzuje, že splňuje všechny zákony požadované předpoklady, které se týkají ochrany osobních údajů, a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

13.  Závěrečná ustanovení

13.1.   Veškerá ujednání mezi Dodavatelem a Objednavatelem se řídí českým právním řádem. Není-li ve smlouvě ani ve všeobecných smluvních podmínkách uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku nebo občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

13.2.   Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1. března 2014 a nahrazují tak všechny dosavadní smluvní podmínky a smluvní ujednání. Tyto podmínky se vztahují na všechny služby poskytované Dodavatelem.


Logo

 logo počechách

Aktuality

23.11.2010
spuštěn nový web

 

19.2.2013 

Hledáme obchodní zástupce z celé ČR. Informace na tel. 777 957 295.

 

5.9.2013

portál www.pocechach.cz přidán na Facebook

イージーブースト350v2 コピー